Menu

Vedtægter

§1
Klubbens navn er "Boldklubben Syd af 1972 - BS72", og er hjemmehørende i Albertslund kommune.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrifter af såvel formand som kasserer.

§2
Klubbens formål er at drive idrætsvirksomhed, såvel på elite som på socialt niveau, og for alle aldersgrupper og køn. BS72 vil give unge og børn et fornuftigt forhold til konkurrenceidræt. BS72 skal være en naturlig del af Albertslund kommunes tilbud om idrætslige udfoldelsesmuligheder.

§3
Boldklubben er medlem af DBUSjælland og som sådan underlagt denne organisations til enhver tid gældende regler.

§4
Boldklubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves for alle aktive medlemmer to gange årligt med forfaldsdato den 1. januar og den 1. juli. For passive medlemmer opkræves kontingent for helårligt medlemskab en gang årligt med forfaldsdato den 1. januar. For sen indbetaling medfører et rykkergebyr.
Boldklubbens trænere, bestyrelsesmedlemmer samt øvrige ledere samt formænd for udvalg nedsat af bestyrelsen har gratis kontingent. Disse betragtes alle som aktive medlemmer.

§5
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til boldklubbens kasserer senest den 30. december eller den 30. juni. Er udmeldelsen ikke kassereren i hænde inden disse datoer, skal der betales kontingent for det påbegyndte halvår. Der udstedes ikke spillercertifikat, før alt skyldigt kontingent er betalt.

Har et medlem ikke betalt sit kontingent rettidigt, kan det medføre udelukkelse fra sportslige aktiviteter indtil betaling har fundet sted.

§6
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, og dette vedtages enstemmigt

§7
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle boldklubbens anliggender.

§8
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo januar. Skriftlig indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen. Stemmeret har alle aktive medlemmer fra det fyldte 16. år, der har betalt kontingent og har 3 måneders gyldigt medlemskab før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret.

§9
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen:
Formand (valg lige år)
kasserer (valg ulige år)
Bestyrelsesmedlem (valg ulige år)
Suppleant for 1 år.

Ved evt. forfald i bestyrelsen i valgperioden, konstituerer denne sig efterfølgende og suppleant indtræder.

Såfremt Driftsudvalget ikke bemandes eller melder forfald i valgperioden, bemyndiges bestyrelsen ligeledes til at konstituere sig med op til to nye medlemmer i valgperioden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed i afstemninger er formandens stemme afgørende.

§10
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af klubbens regnskab
4. Fastlæggelse af budget for kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse:
a) Valg af formand (valg lige år)
b) Valg af kasserer (valg ulige år)
c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (valg ulige år):
d) Valg af suppleant (for 1 år)
e) Valg af 1 revisor (for 1 år)
f) Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
8. Eventuelt

§11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder dette betimeligt, eller når 1/3 af boldklubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Hvis færre end 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise den ekstraordinære generalforsamling.

§12
Boldklubbens regnskab er fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskabet og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor, til den ordinære generalforsamlings godkendelse.

§13
Ændring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af boldklubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget Opnås et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanligt varsel, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§14
Beslutning om boldklubbens opløsning kan kun ske på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Beslutningsdygtighed kræver, at mindst halvdelen af samtlige af boldklubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at disse har 3/4 stemmeflerhed.
Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig, uanset fremmøde, ved almindelig stemmeflerhed.

§15
I tilfælde af BS72's opløsning skal boldklubbens aktiver anvendes til anden idrætslig gerning, hvilket afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Disse vedtægter er sidst revideret på den ekstraordinære generalforsamling
den 14. februar 2022.

 

Luk