Menu

Vedtægter

§1
Klubbens navn er "Boldklubben Syd af 1972 - BS 72", og er hjemmehørende i Albertslund kommune.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden ved førstnævntes forfald. Ved økonomiske
dispositioner kræves dog underskrifter af såvel formand (næstformand) som kasserer.
§2
Klubbens formål er at drive idrætsvirksomhed, såvel på elite som på socialt niveau, og for alle
aldersgrupper og køn. BS 72 vil give unge og børn et fornuftigt forhold til konkurrenceidræt. BS 72 skal
være en naturlig del af Albertslund kommunes tilbud om idrætslige udfoldelsesmuligheder.
§3
Boldklubben er medlem af DBUSjælland og som sådan underlagt denne organisations til enhver tid
gældende regler.
§4
Boldklubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves for alle aktive medlemmer to gange årligt med forfaldsdato den 1. februar og
den 1. august. For passive medlemmer opkræves kontingent for helårligt medlemskab en gang årligt
med forfaldsdato den 1. februar. For sen indbetaling medfører et rykkergebyr.
Boldklubbens trænere, bestyrelsesmedlemmer samt øvrige ledere samt formænd for udvalg nedsat af
bestyrelsen har gratis kontingent. Disse betragtes alle som aktive medlemmer.
§5
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til boldklubben /via onlineformular på klubbens
hjemmeside senest den 30. december eller den 30. juni. Er udmeldelsen ikke klubben i hænde / afsendt
online inden disse datoer, skal der betales kontingent for det påbegyndte halvår. Der udstedes ikke
spillercertifikat, før alt skyldigt kontingent er betalt.
Har et medlem ikke betalt sit kontingent rettidigt, kan det medføre udelukkelse fra sportslige aktiviteter
indtil betaling har fundet sted.
§6
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, og dette vedtages
enstemmigt
§7
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed
i alle boldklubbens anliggender.
§8
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo januar. Skriftlig indkaldelse skal være
medlemmerne i hænde senest 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen. Stemmeret har alle aktive medlemmer
fra det fyldte 16. år, der har betalt kontingent og har 3 måneders gyldigt medlemskab før
generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Passive medlemmer har
taleret men ikke stemmeret.
§9
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf de 7 vælges på generalforsamlingen, mens Ungdomsleder
udpeges af klubbens ungdomstrænere for et år ad gangen og Seniorleder vælges af klubbens
seniorspillere for et år ad gangen:
Formand (valg lige år)
Næstformand (valg ulige år)
Kasserer (valg ulige år)
To bestyrelsesmedlemmer (valg lige år)
To bestyrelsesmedlemmer (valg ulige år)
Suppleant for 1 år.
Ved evt. forfald i bestyrelsen i valgperioden, konstituerer denne sig efterfølgende og suppleant
indtræder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 af 9 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed i
afstemninger er formandens stemme afgørende.
§10
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af klubbens regnskab
4. Fastlæggelse af budget for kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse:
a) Valg af formand (valg lige år)
b) Valg af næstformand (valg ulige år)
c) Valg af kasserer (valg ulige år)
d) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (valg lige år)
e) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (valg ulige år):
f) Valg af suppleant (for 1 år)
g) Valg af 1 revisor (for 1 år)
h) Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
8. Eventuelt
§11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder dette betimeligt, eller når 1/3 af
boldklubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Hvis færre
end 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise den ekstraordinære generalforsamling.
§12
Boldklubbens regnskab er fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskabet og status forelægges,
forsynet med påtegning af revisor, til den ordinære generalforsamlings godkendelse.
§13
Ændring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af boldklubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage,
med sædvanligt varsel, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne
generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
§14
Beslutning om boldklubbens opløsning kan kun ske på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Beslutningsdygtighed kræver, at mindst halvdelen af samtlige af boldklubbens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og at disse har 3/4 stemmeflerhed.
Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til en ny
ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig, uanset fremmøde, ved almindelig
stemmeflerhed.
§15
I tilfælde af BS 72's opløsning skal boldklubbens aktiver anvendes til anden idrætslig gerning, hvilket
afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Disse vedtægter er sidst revideret på den ordinære generalforsamling
den 9. januar 2024.

 

Luk