Menu

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. Marts 2020

image
17. marts 2020 kl. 12:40
Deltagere: Nikolai Andersen, Thomas Gotlib, Lars Westerberg og Hans-Carl Evers Hansen
Afbud: Mikael Hornstrup.
Orientering:
-

Nyt fra Kommunen/DBUSjælland m.fl.
DBUSjælland har holdt en række orienteringsmøder og forslag til ny struktur, hvor Hans-Carl deltog på et i mandags – Formandslounge. Planen er at DBUs 6 lokal-unioner slås sammen til to – en for Vest (Jylland og Fyn) og en for Øst (Sjælland, København, Bornhold og Lolland-Falser).
der vil i givet fald stadig være lokalkontorer og vi vil fortsat kunne kommunikere med de samme personer. Dog forventes der mere kontakttid – f. eks i forbindelse med kampaflysninger i weekenden m.v.
Priser skal tilpasse, men forventning om nogenlunde uændrede takster for os. Til gengæld mere ensretning af regler i de forskellige lokalunioner, hvilket set fra vo-res synspunkt giver mere fleksibilitet og overskuelighed.

Vi er således blevet opfordret for at stemmefor forslaget til delegeretmøde 25. april 2020.

 
- Mødet med Get2Sport
Mødet gik fint og der var comeback til ”Mus”.
Konkret aftalt, at vi forsøger at holde et opstartsmøde med bestyrelse og ung-domstrænere samt ildsjæle i Idrættens hus 1. april kl. 17-19 med efterfølgende spisning. Get2Sport laver invitation snarest.
Herudover blev fokus på ungdomsafdelings trivsel og sammenhæng valgt som gennemgående tema i 2020-samarbejdet.
Bevilget containerordning med idrætsudstyr i lokalområderne blev drøftet. Laila vil på et tidspunkt være til rådighed i vores bydel og invitere børn og forældre ind i vores idrætsverden.
 
- Holdtilmeldinger
Veteranholdet er trukket i Østrækken og tilmeldt 40+ i række 2 indtil videre.
Mangler at få tilmeldt de yngste årgange til de fortløbende 3-og 5-mandsstævner.
Niko kontakter Dan herom.
Punkter til drøftelse:
 - Tilbagemelding omkring behov for baner
Vi bestiller de samme baner, som i efteråret uden den på Marken. Dog behov for 2 ekstra 11-mands mål oppe ved klubben og mulighed for ”smadrebaner” på marken, hvis sæsonstarten udsættes pga. våde baner.
 
 - Fremtidige bestyrelsesmøder tirsdage i stedet for onsdage?
Vedtaget at vi fremover mødes 1. tirsdag i måneden kl. 16.30- 18:30.
Mikael behøver ikke at deltage hver gang, men inviteres efter behov. Hans-Carl orienterer ham herom.
 
 - Arrangementer i 2020 (form og datoer)
Superlørdage afventer kampprogram og drøftelse med Lone og Kenn. Nye tiltag/ andet aktivitetsniveau kan overvejes.
HRH afholdes lørdag den 8. august 2020. Nyboe, Hjorth og Sorte arrangerer.
Klubfest/afslutningsfest deles op i to: seniorpokalafslutning 13/6 med deltagelse af vokse spillere og bestyrelsen. Her tænkes en festkomite bestående af spillere fra senior og motionisthold at være ansvarlige.
Den anden fest planlægges afholdt til efteråret med deltagelse af alle trænere, ledere, æresmedlemmer og sponsorer. Her tænkes bestyresen at være ansvarlig
Ungdommens pokalafslutning afholdes efter sidste træning 25. juni og Eva er i gang.
 
 - Politik for udlån af klubhus
Blev vedtaget med en enkelt rettelse, idet depositum sættes til 1.000 kr. og forventet tilbagebetaling på 500 kr.
 
 - Invitation og fastsættelse af arbejdsdag fredag 20/3
Hans-Carl indkalder trænere og ledere snarest til en dag hvor vi arbejder med forårsklargøring fra 15-18 og slutter af med fællesspisning, hvor der grilles.
Thomas undersøger indkøb af nye borde-bænkesæt samt leje af 30 fods container.
 
 - Sætte navne på Udvalg/Arbejdsgrupper på organisationsplanen (fortsat)
Thomas og Niko er kommet rigtig langt hermed og Wester kunne fortælle at sponsorudvalget udover ham selv nu også består af Jim Jacobsen og Andreas Krogs-trup.